Gazelle BEA

User:
Password:

Query | New Search (dev.) | 32,929 Inputs | 237 Patterns | 440 Syntactic Patterns | 434 Syntactic patterns w/o rewrites | 17,690 Matches | 289 Rewrites | 59 AI Tasks | 30,574 Inputs w/o matches | 32,663 Inputs w/o rewrites | All object types |